Ar Puro
Bazooka v2
Blizzard v2
Duke v2
Dusty v2
Flint v2
Frostbite v2
Hit & Run v2
Lifeline v2
Lifeline v2.5
Marujo
Outback v2
Psyche-Out v2.5
Recondo v2
Roadblock v3
Skystriker
Sneak Peek v2.5
Tripwire v3
Tunnel Rat v2.5
Beachhead
Hardtop
Mutt & Junkyard II
MIB
MIB