Red Star
Col. Brekhov
Big Bear
Lt. Gorky
Volga
Dragonsky
Lt. Gorky 2
Misha